Koulun säännöt

Oulun steinerkoulun järjestyssäännöt

 1§  Oppitunneille saavutaan täsmällisesti.
 2§  Luokkaan mentäessä ulkovaatteet ja -jalkineet on jätettävä niille varatuille paikoille. Ruokalassa voi pitää ulkojalkineita.
 3§  Oppitunneilla tulee säilyttää työrauha. Opettaja määrittelee työrauhan.
 4§  Oppitunneilla ei saa syödä, juoda eikä pureskella purukumia. Luokissa ja käytävässä pelaaminen, pallon potkiminen ja heitteleminen ja muu sen kaltainen toiminta on kielletty.
 5§  Jokainen pitää huolta koulutarvikkeistaan ja tuo mukanaan oppitunneille tarvittavat välineet.
 6§  Järjestäjät suorittavat tehtävänsä tunnollisesti. He ovat vastuussa heille annetuista tehtävistä ja niiden tekemättä jättämisen seurauksista.
 7§  Oppitunneilta ei voi olla poissa luvatta. Sairauden tai muun esteen sattuessa tulee oppilaan tai hänen huoltajansa välittömästi ilmoittaa poissaolon syy.
 8§  Oppituntien päätyttyä luokkien 1-7 oppilaat poistuvat viivyttelemättä luokasta välitunnin viettoon. Luokkahuoneiden ovet pidetään lukittuina välituntien ajan. Opettajat huolehtivat ovet lukkoon. Luokkien 8-9 oppilaat sekä lukiolaiset saavat viettää välitunnit luokassa. Ruokavälitunnilla myös 8.- ja 9.-luokkalaiset menevät ulos.
 9§  Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Välituntivalvonnat huolehtii opettajisto. Pakkasraja on -20 °C.
 10§  Jokaisen tulee ylläpitää siisteyttä ja järjestystä ja noudattaa hyviä käytöstapoja sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
 11§  ”Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.” (PoL 36§)
 12§  Koulutyöhön liittyvät tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (PoL 36 §)
 13§  Oppilas on velvollinen korvaamaan tuottamansa vahingon, on sitten kyseessä koulun omaisuus, tarvike tai toisen oppilaan omaisuus. Toisen omaisuutta ei saa ottaa ilman asianomaisen lupaa.
 14§  Musiikkisoittimet, kännykät ja muut vastaavat vempeleet pidetään suljettuina ja repussa oppituntien aikana.
 15§  Muissa tilanteissa on noudatettava opettajien ohjeita.